Ochrana lesa

Kalendár ochrany lesa

LESNÉ PORASTY

V prvom kalendárnom mesiaci roka spracúva lesný hospodár informácie o výskyte škodlivých činiteľov za uplynulý rok, tak aby v nasledujúcom mesiaci mohol predložiť Lesníckej ochranárskej službe (LOS) v Banskej Štiavnici hlásenie L116 o výskyte škodlivých činiteľov.

Lesný hospodár spracúva v tomto období aj projekty opatrení na zabezpečenie ochrany lesných porastov proti škodcom a projekty ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach. Na základe týchto zámerov zabezpečuje potrebné množstvo a štruktúru prípravkov na ochranu lesa. Kontroluje aj uloženie pesticídov a ostatných chemikálií v chemickom sklade. Zisťuje, či im nehrozí znehodnotenie (najmä mrazom).

tomto období je vhodné doplniť chýbajúce, resp. amortizované osobné ochranné pracovne prostriedky ako aj vyškoliť pracovníkov v technologických postupoch a predpisoch BOZP.

Podkôrny hmyz:

V zimnom období sa hlavná pozornosť v ihličnatých porastoch sústreďuje na vyhľadávanie a asanáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom (najmä lykožrútmi na smreku). Asanáciu stromov napadnutých podkórnikmi treba vykonať priamo pri pni, a to odkčrnením chrobačiara a spálením kôry. Pre jednoduchšie zbieranie a pálenie odpadávajúcej kôry sa odporúča odkôrňovať do plachiet a obsah plachiet (kôra a hmyz) spáliť. Odkôrňovanie pri pni minimalizuje riziko rozptýlenia hmyzu do porastu. Naproti tomu vyťahovanie neodkórnených chrobačiarov z porastu a približovanie neodkórnených výrezov na odvozné miesto výrazne zvyšuje riziko vytvárania nových ohnísk škodcu v dôsledku jeho rozptylu (odpadavajuca kôra aj so zimujúcim hmyzom).

Chemická asanácia sa v tomto období neodporúča, lebo teplotné pomery najmä vo vyšších polohách, typických pre smrek a jeho podkôrnych škodcov, neumožňuju úspešne aplikovať pesticídne prípravky v teréne.

V nižších polohách sa vhodným druhom insekticidu (syntetické pyrethroidy) ošetruje ihličnaté drevo, ktoré ostalo na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus Ol.

V rámci prípravy na sezónu sa kompletizujú a opravujú feromónové lapače na lykožrútov. Organizuje sa nákup chýbajúcich lapačov a potrebného množstva feromónových odparníkov podľa druhu škodcov tak, aby lapače a feromóny boli pripravené v požadovanom počte na jarnú inštaláciu.

Lesný hospodár zabezpečuje kontrolu a opravu aplikačnej techniky na postrek insekticídov a zabezpečuje potrebný sortiment a množstvo insekticídov pre chemickú asanaciu. Pokiaľ sú insekticidy v zásobe, treba skontrolovať ich záručnú dobu a porovnať ich s najneskorším termínom ošetrovania v príslušnom roku.

Hlavnou úlohou ochrany lesa v dubinách je vyhľadávanie a odstraňovanie aktívnych chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov (spálenie konárov a korún, odvoz kmeňov z lesa). Ich vyhľadávanie spravidla uľahčuje vtáctvo (najmä datle) tým, že napadnuté jedince ..vyznačia“ otvormi na kôre, resp. oďobanim kôry pri vyhľadávaní hmyzu.

Spaľuje sa haluzina ponechaná v predchádzajúcom vegetačnom období na svetlých, teplejších miestach ako lapáky. O postupe pálenia haluziny sa musí viesť evidencia ako o klasických lapákoch.

Listožravý a cicavý hmyz:

Január je obdobím vykonávania kontrol početnosti niektorých defoliátorov. V tomto období možno dokončovať kontrolu početnosti mnišky veľkohlavej Lymantria dispar L. LOS odporúča túto kontrolu ukončiť do konca decembra (z dôvodu plánovacích procesov), ale z biologického hľadiska možno kontrolu vykonávať počas celého zimného obdobia. Na zistenie početnosti mníšky veľkohlavej sa využíva „Turčekova metóda“. Spočíva v spočítaní znášok na 100 stromoch. Zisťovanie sa uskutočňuje najmä v porastoch, ktoré boli najviac poškodzované počas predchádzajúcej gradácie tohto škodcu (primárne ohniská škodcu). Informácie o aktuálnom stave populačnej hustoty v hlavných gradačných centrách je možné získať na pracovisku LOS v Banskej Štiavnici.

dubových porastoch, ktoré boli v predchádzajúcom období poškodené komplexom obaľovačov, je potrebné stanoviť aktuálnu populačnú hustotu týchto škodcov. Lesný hospodár musí odobrať vzorníkové vetvy z najviac napadnutých porastov, pokiaľ je to možné z plášťa koruny (koncové konáre v hornej časti koruny). Na nich sa stanovuje populačná hustota obaľovačov. Vzhľadom na obťažnosť zisťovania vývojových štádií (vajíčok) na vzorníkových vetvách túto službu vykonáva pre vlastníkov a užívateľov lesa LOS v Banskej Štiavnici.

Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača mládnikového Rhyacionia buoliana D. et S. možno v borovicových mladinách vykonať kontrolu početnosti zimujúcich húseníc. Koniec januára je ideálnym obdobím pre odber vzorníkových vetiev na kontrolu početnosti zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub.

Hubové ochorenia drevín:

V prevencii proti hubovým ochoreniam sa v lesných porastoch spracúvajú poškodené stromy s viditeľnými príznakmi napadnutia parazitickými a drevokaznými hubami. Pozornosť treba venovať aj asanácii zvyškov po ťažbe napadnutých hubovými patogénmi. ktoré môžu za priaznivých klimatických podmienok zvýšiť infekčný tlak v porastoch.

Hubové ochorenia/ochrana semien:

Hlavnou úlohou v tomto období je zabezpečiť úspešné prezimovanie semenných zdrojov. Preto sa škôlkár zameriava na kontrolu uskladnených semien najmä jedle a listnáčov. V prípade napadnutia plesňami sa aplikujú fungicidy, ako Dithane M 45, alebo Novozir MN 80 formou suchého morenia. Výskyt plesní indikuje nevhodné podmienky skladovania a semeno treba premiestniť do suchšieho prostredia.

Dôležitá je ochrana pred hlodavcami, ktoré sú schopné za relatívne krátky čas znehodnotiť značné množstvá semena. Okamžite po zistení prvého poškodenia je nutné nasadiť rodenticídy, t.j. vyložiť jedovate nastrahy (napr. Baraki). Pri zvýšenom riziku vyskytu hlodavcov možno toto opatrenie vykonať v predstihu (vyložiť nástrahy skôr, ako vznikne poškodenie). Nástrahy treba opakovane dopĺňať.

Semená väčšiny dlhodobo skladovatelných ihličnatých drevín (smrek, smrekovec. borovica) je najvhodnejšie do obdobia výsevu uložiť v dobre uzavretých obaloch (plechovky, pevné PVC vrecka a pod.) do chladničky. Udrží sa tak ich klíčivost‘, a nie sú vystavené nebezpečenstvu poškodenia biotickými škodcami.

LESNÉ PORASTY

Evidencia škodcov:

Odborný lesný hospodár predkladá Lesníckej ochranárskej službe vyplnené tlačivo L116 – Hlásenie o výskyte škodlivých činiteľov za príslušný rok do 20. februára.

Podkôrny hmyz:

Hlavná pozornosť sa rovnako ako v januári sústreďuje na vyhľadávanie a asanáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom. V prípade, že v decembri, resp. januári vznikla snehová, alebo snehovo-vetrová kalamita, začína sa vo februári s jej urýchleným spracúvaním.

V borových porastoch sa kladú lapáky na lykokazy z rodu Tomicus (= Myelophilus) a vrcholce sa použiju na lákanie lykožrúta vrcholcového Ips acuminatus Gyll. V nižších polohách sa ošetruje vhodným druhom insekticídu (syntetické pyrethroidy) ihličnaté drevo, ktoré ostalo nevyvezené na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus Ol. Začína sa s rozmiestňovaním a inštaláciou feromónových lapačov na drevokaza čiarkovaného (zatiaľ ešte bez feromónového odparníka).

Takisto ako v predchádzajúcom mesiaci pokračuje odstraňovanie chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov, pálenie haluziny a zvyškov po ťažbe.

Listožravý a cicavý hmyz:

Počas februára je možné vykonať posledné kontroly početnosti mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. Kontrola sa vykonáva Turčekovou metodou. Súčasne sa v dubových porastoch pokračuje f v zisťovaní populačnej hustoty obaľovačov.

Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača Rhyacionia buoliana D. et S. môžeme vykonať i v tomto mesiaci kontrolu jeho početnosti (prezimujúcich húseníc). Február je ideálny čas na kontrolu početnosti prezimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. Treba odobrať vzornikové vetvy a stanoviť početnosť škodcu. O určenie škodcu a pomoc pri stanovovaní stupňa napadnutia vzorníkov je možné požiadať Lesnícku ochranársku službu.

Boj s burinou:

V druhej polovici mesiaca sú v južných oblastiach Slovenska vhodné podmienky na ošetrovanie kultúr Casoronom G. S ošetrovaním začíname hneď po roztopení snehu, na vlhkej pôde, pri nízkych denných teplotách. Výsadby (okrem smrekovca opadavého), ako aj prirodzené zmladenie listnáčov možno ošetrovať v druhom roku života. Prípravok dávkujeme v množstve 6-8 g.m2. Ošetruje sa v pruhoch alebo plošne, prípadne okolo jednotlivých stromčekov. Použiť možno jednoduchý aplikátor „Modern“ alebo vhodné rozmetadlo mikrogranulátu. Ručné rozsýpanie granúl sa neodporúča, nezaručuje rovnomernosť dávkovania, ktorá je podmienkou selektivity a dostatočného účinku prípravku.

Hubové ochorenia drevín:

Vzhľadom na možnosť prenosu hubových ochorení treba výchovné zásahy prednostne vykonávať mimo vegetačného obdobia. V porastoch počas zimného obdobia vykonávame asanačné ťažby, zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Pozornosť je potrebné venovať ochoreniam s tracheomykóznymi príznakmi najmä v dubových porastoch.

 

ŠKÔLKY

Boj s burinou:

Po roztopení snehu na rozmrznutej pôde sa ošetrujú záhony s jednoročnými a staršími semenáčikmi listnatých dřevin alebo so sadenicami listnáčov rok po zaškôlkovani Casoronom G, v dávke 2,5 – 4 g.m“. Granulát rozsýpáme aplikátorom „Modern“. Množstvo prípravku na ošetrovanú plochu možno vypočítať podľa objemovej hmotnosti, keď 1000 ml = 1200 g prípravku.

Hubové ochorenia/ochrana semien:

Vykonávajú sa rovnaké práce ako v januári. Nebezpečím pre semená listnáčov vysiate v jesennom období je príchod teplejšieho počasia spojený so zmiznutím snehu. V tom prípade môžu semená začať klíčit‘ a po opätovnom príchode mrazivého počasia zamrznúť. Výsev možno chrániť zväčšením hrúbky „zásypky“ materiálom, ktorý dobre izoluje (napr. piliny). S príchodom jari však túto vrstvu treba opatrne odstrániť.

Na semenáčikoch a sadeniciach borovice sosny sa môže hnědnutím ihličia začať prejavovať minuloročná infekcia hubami z rodu Lophodermium, ktoré spôsobujú sypavku.

V tomto období je však už akýkoľvek chemický postrek neúčinný. Ak sa sypavka v škôlke objaví na jar, opadané ihlice treba mechanicky odstrániť a pripraviť chemické ošetrovanie borovicových záhonov na letné mesiace.

LESNÉ PORASTY

Podkôrny hmyz:

V tomto predjarnom mesiaci sa v ihličnatých lesoch pokračuje v spracúvaní dreva z vetrovej a snehovej kalamity. Naďalej sa venuje pozornosť vyhľadávaniu a asanácii chrobačiarov. Ich rozoznávanie uľahčuje zmena sfarbenia ihličia zo zelenej do žltej až hrdzavočervenej farby (vyfarbovanie sa chrobačiarov). Postupuje sa podľa zásad uvedených v mesiaci január. V smrekových porastoch, pokiaľ to snehová pokrývka dovolí, sa podľa vopred vypracovaného harmonogramu začína s kladením lapákov I. série na lykožruta smrekového Ips typographus L. a lykožrúta lesklého Pityogenes chalcographus L. Do polovice mesiaca sa na vybratých lokalitách ukonči inštalácia feromčnových lapačov a ich navnadenie feromonom Linoprax, resp. XL – Ecolure na drevokaza čiarkovaného Xyloterus lineatus 01. Navnadenie lapačov (navábenie drevokaza) je nevyhnutné ukončiť do polovice marca, lebo tento technický škodca je veľmi skorý rojivec.

borovicových porastoch sa kontrolujú lapáky na lykokazy z rodu Tomicus spp. položené vo februári. Zároveň sa pripravujú lapáky na lykožrúta borovicového Ips sexdentatus Boern a z korunových častí aj na lykožruta vrcholcového Ips acuminatus Gyll.

Marec je posledný mesiac, počas ktorého sa odporúča vyhľadávať a najneskôr do konca mesiaca vyťažiť a vyviezť chrobačiare podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz., ktoré sú v tomto období väčšinou vyznačené dátľamí.

Listožravý a cicavý hmyz:

Vmarci je nutné ukončiť kontrolu vaječných znášok mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. pomocou Turčekovej metódy. V prípade zistenia 2 vaječných znášok v priemere na 1 strom je nevyhnutné na začiatok mája pripraviť obranný zásah. Končí sa obdobie kontroly výskytu zimujúcich húseníc obaľovača mládnikového Rhyacionia buoliana D. et S. a zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub.

Začina sa kontrola početnosti zimujúcich kukiel piadivky tmavoškvrnnej Bupalus piniaňus L. v hrabanke. Za kritický sa považuje počet 3-7 ks na 1 ms podľa veku a stavu porastu. V prípade zistenia zvýšených početnosti je potrebné v júni pred obranným zásahom vykonať spresriujucu kontrolu vaječných znášok.

Zvýšený vyskyt pahúseníc piliarok a ploskaniek v smrečinách (Pristiphora abietina Chrst. a Pachynematus scutellatus Htg.) v predchádzajúcom roku je impulzom ich intenzívnej kontrole. V prípade nutnosti, ak bola pozorovaná výrazná defoliácia terminálov a vrchnej časti koruny v mladých porastoch, je nutné vykonať kontrolu ich početnosti (kontrola prezimujúcich lariev a kukiel v pôde).

 

Boj s burinou:

Marec je najvhodnejším termínom na aplikáciu herbicídu Casoron G v lesných kultúrach. Postup je uvedený v predchádzajúcom mesiaci. Prípravok sa nesmie aplikovať na zasneženú pôdu. Mimoriadne obozretne, nižšou dávkou sa ošetrujú vtrúsené ihličnany. Pritom treba dbať. aby v čase rozsýpania granúl nebolo ihličie vlhké. Pri bodovej aplikácii vo svahu sa ošetruje väčšia plocha nad stromčekom a v jeho bezprostrednom okolí sa aplikuje menšie množstvo. Je nutné vyvarovať sa dvojnásobnému ošetreniu, ktoré môže byť pre ihličnany toxické. Hlavne pri bodovej aplikácii treba ošetrené jedince dočasne označiť.

Na zamedzenie pňovej a koreňovej výmladnosti drevín a krov možno rezné plochy pňov bezprostredne po spílení (výseku) postriekať alebo natrieť 5 – 10% vodným roztokom glyfosatov, alebo Garlonu 4. Takto možno postupovať v priebehu celého roka. s výnimkou trvalých mrazov a jarného miazgotoku. kedy sa zaznamenáva znížený arboricidny účinok. Miazga, prúdiaca z rezu, bráni dokonalému rozvedeniu prípravku v koreňovom systéme.

Škody zverou:

V druhej polovici mesiaca sa v nižších a stredných polohách začína s terénnym hodnotením škôd spôsobených zverou na lesných porastoch za uplynulé obdobie (od 1. júla predchádzajúceho roka). Škody zverou možno zisťovať až do 30. júna, ale včasná jar, hneď po roztopení snehu do narastenia buriny, je pre tento účel najvhodnejším obdobím. V tom čase je veľmi dobre viditeľné nové poškodenie a je dobre odlíšiteľné od starého poškodenia z predchádzajúcich rokov. Tento fakt je mimoriadne dôležitý z metodického hľadiska, pretože škody sa zisťujú zásadne len za jeden kalendárny rok. Pre zisťovanie a výpočet škôd zverou platí príručka ..Metodický postup pre výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverou“ (LVÚ Zvolen 1995).

Hubové ochorenia drevín:

Naďalej pokračuje vykonávanie asanačných ťažieb, zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Pozornosť je potrebné venovať najmä ochoreniam s tracheo- mykôznymi a nekroťickými príznakmi, predovšetkým v dubových porastoch. V zimnom období je riziko prenosu ochorení minimálne a väčšinou je možné zabezpečiť likvidáciu ťažbových zvyškov pálením.

ŠKÔLKY

 

Hmyzí škodcovia:

V predjarnom období je vhodné zapracovať do pôdy insekticid Basudin 10 G proti cicavým a žravým škodcom na koreňoch semenáčikov a sadeníc.

 

Boj s burinou:

Po roztopení snehu sa ošetrujú záhony so staršimí listnáčmi tak ako vo februári, t.j. Casoronom G. Prípravok sa nesmie aplikovať na zamokrene plochy.

 

Hubové ochorenia/ochrana semien:

V tomto mesiaci sa začína predsejbová príprava semien buka. Aby odbúranie klíčneho odpočinku bukvíc prebehlo úspešne, treba v priebehu celého procesu udržať teplotu v rozsahu 1-5°C. Dôležitá je aj kontrola vlhkosti semien, musí sa udržať na úrovni 30% (je potrebné zabrániť predčasnému, alebo nerovnomernému klíčeniu). Škôlkári, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s predsejbovou prípravou semien listnatých drevín, sa môžu skontaktovať už v jeseni (pri zbere alebo nákupe semien) s laboratóriom Semenárskej kontroly (Výskumná stanica LVÚ v Liptovskom Hrádku), ktoré urobí skúšku akosti semien, urči čas potrebný na prekonanie klíčneho odpočinku a poskytne poradenstvo v priebehu predsejbovej prípravy.

Pokračuje ochrana proti hlodavcom. Ak je vhodné počasie, aplikujú sa všetky potrebné výživové komponenty (hnojivá). Oneskorené hnojenie môže poškodiť výsevy aj škôlkované semenáčiky. Do pôdy pred sejbou môžeme preventívne aplikovať fungicid Dithane M 45 (Novozir M N 80) vo forme zálievky proti pôvodcom padania semenáčikov.

LESNÉ PORASTY

Podkôrny hmyz:

Apríl je rozhodujúcim obdobím na zachytenie jarného rojenia hlavných druhov podkôrnych škodcov. Do polovice apríla musia byť spracované všetky chrobačiare a malo by byt spracované všetko drevo zo snehovej a vetrovej kalamity atraktívne pre podkôrnikov. Rovnako do tohto obdobia treba aj vo vyšších polohách položiť lapáky I. série na lykožruta smrekového Ips typographus L. a lykožruta lesklého Pityogenes chalcographus L. Na vhodných miestach možno pripraviť otrávené lapáky, resp. otrávené navnadené sekcie. Do 20. apríla by mali byť v nižších polohách a do konca apríla aj vo vyšších polohách nainštalované feromónové lapače. Vyvesenie feromónových odparníkov možno načasovať podlá pozorovaní odchytov v „orientačnom lapači“. „Orientačný lapač“ je štandardný lapač so štandardným feromónovým odparnikom, ktorý sa nainštaluje na začiatku apríla v blízkostí pracoviska alebo bydliska lesného hospodára. Ak sa pri jeho pravidelnej dennej kontrole zisti odchyt podkôrnikov, okamžite sa začne s vyvesovaním feromónových odparníkov do všetkých nainštalovaných lapačov v danej oblasti. V priebehu tohto mesiaca sa pokračuje v kontrolách feromónových lapačov na drevokaza čiarkovaného Xyloterus lineatus Ol.

V borových porastoch pokračuje kontrola lapákov na lykokazy z rodu Tomicus spp. a ku koncu mesiaca sa začne aj s ich asanáciou. Dokončuje sa kladenie lapákov na lykožruta borovicového Ips sexdentatus Boern a lykožruta vrcholcového Ips acuminatus Gyll. V kmeňovinách s vyšším zastúpením smrekovca sa odporúča príprava lapákov aj na lykožruta smrekovcového Ips cembrae Heer, do polovice apríla.

V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L je vhodné preventívne ošetrenie sadeníc ihličnatých drevín insekticídmi (syntetickými pyretroidmi) pred výsadbou, ošetrenie granulátovými prípravkami pri výsadbe (napr. Marshal suSCon), afebo povýsadbové ošetrenie niektorým z pyretroidných prípravkov (napr. Cyples, Cyper, Vaztak a pod.), resp. prípravkom Regent 800 WG (ultranízke dávkovanie).

V druhej polovici apríla sa pripravujú stojace lapáky pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. Ako stojaté lapáky sa využívajú najmä neperspektívne podúrovňové stromy zo skupiny duba zimného (Quercus petrea Liebl., Quercus dalechampii Ten.). Dub cerový Quercus cerris L. nie je na prípravu lapákov vhodný. Stojaté, umelo pripravené lapáky sú pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. 3 až 4-krát atraktívnejšie ako stromy odumreté v dôsledku tracheomykozy. Stojatý lapák sa pripraví nasledovne; strom sa podreže po celom obvode vo výške približne 20 až 30 cm nad zemou do hĺbky 5 – 6 cm. Nad zárezom sa vypília klinové segmenty, takže pracovník ľahko zistí, či je beľ prepilená. Po takejto príprave dochádza k rýchlemu zavädnutiu a odumieraniu stromu.

Zásady pre umiestňovanie stojatých lapákov v lesných porastoch:

Lapáky sa umiestňujú v línii vo vzájomnej vzdialenosti 30 – 50 m.

Lapáky je možné vo väčšom počte pripraviť v okolí skupiniek hynúcich stromov.

Počet lapákov sa určuje podľa stavu porastov a obsadenia kontrolných lapákov. Ďalši postup pri zhodnotení vykonaných obranných opatrení a príprave nasledujúcej série klasických lapákov sa stanoví na základe počtu materských chodieb na obranných lapákoch.

O rozmiestnení lapákov sa musí viesť evidencia. Uhynuté a obsadené lapáky je potrebné asanovať do polovice apríla budúceho roka. Optimálnou asanačnou metódou je odkôrnenie a spálenie kôry. V prípade, že to nie je možné, používa sa chemická asanácia.

Listožravý a cicavý hmyz:

Z hľadiska ochrany lesa proti lístožravým škodcom sú jarné mesiace najnáročnejším obdobím. Ak sa kontrolou zistilo prekročenie kritických poetov mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. je potrebné začať s prípravou leteckého ošetrovania. Pri výbere vhodných insekticídov a pri stano­vení presného termínu zásahu možno využiť pomoc Lesníckej ochranárskej služby.

Zimné kontroly obaľovačov Tortrix viridana L. umožnili orientačne stanoviť populačnú hustotu a vytipovať porasty pre prípadné jarné letecké ošetrenie. Pre spresnenie sa zimná kontrola vajíčok dopĺňa jarnou kontrolou početnosti liahnucich sa húseníc. Táto sa vykonáva od polovice mesiaca. Húsenice sa na jar zavrtávajú do narašených pupeňov. kde ich možno už v druhej polovici mesiaca objaviť. Termín obranného zásahu treba načasovať veľmi starostlivo, lebo vývoj škodcu je v dobrom počasí veľmi rýchly a i malé oneskorenie môže výrazne znížiť úspešnosť zásahu. Zásah sa odpo­rúča najmä v silne oslabených dubových porastoch (napr, v dubinách postihnutých hromadným hynutím duba (HHD)). Pri leteckom zásahu proti tomuto škodcovi je vhodné používať iba ekologické prípravky, ako biopreparáty na báze Bacillus thuríngiensis (napr. Foray) alebo inhibítory syntézy chitinu (napr. Dimilín.Rimon, Nomolt).

Rovnako ako pri obaľovačoch i pri piadivkach {Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl.) je nevyhnutné jarné spresnenie jesenných kontrol. Výskyt obidvoch skupín škodcov súčasne je dosť častý a umožňuje zefektívniť vykonávanie kontroly. Na druhej strane tento fakt znásobuje intenzitu poškodenia a obranne zásahy sa potom javia o to nevyhnutnejšie.

Pri listožravých škodcoch zo skupiny obaľovačov a piadiviek je zväčša optimálnym obdobím pre zásah prvé, resp. druhé vývojové štádium húsenice (L1 resp. L2). V súčasnosti sa aplikujú najmä biopreparáty a biotechnické prípravky, pre aplikáciu ktorých je nevyhnutné aspoň dvojtretinové rozvitie listovej plochy. Obrannému zásahu musí vždy predchádzať kontrola porastov navrhnutých na ošetrovanie. Kontrola je zameraná na zistenie stavu populácie húseníc a uskutočňuje sa vzornikovou metódou (na vzornikoch).

V starších smrekových porastoch severozápadného a severného Slovenska sa lokálne premnožuje ploskanka smreková Cephalcia abietis L. V apríli treba vykonať jarnú kontrolu počet­nosti prezimujúcich pahúsenic v pôde. V pôdnych sondách je kritickým počtom 30 rojivcov na 1 nr v porastoch oslabených a 100 rojivcov na 1 rrŕ v porastoch zdravých. Vzorky na vyhodnotenie je možné zaslať na LVU LOS B. Štiavnica. Pri zistení prekročenia kritických počtov sa vykoná spresňujúca kontrola rojenia a počtu vajíčok v máji, resp. v júni.

Kontrolu hrebenarky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr. (prezimujúce vajíčka) možno vykonať v apríli iba v nižších polohách. Na Slovensku sa však škodca vyskytuje i na kosodrevine, kde je vhodným termínom kontroly máj, resp. jún. Za kritický počet sa považuje nájdenie jednej znášky na 10 náhodne prehliadnutých letorastoch borovice alebo kosodreviny.

Hrebenárka borovicová Diprion pini L. má na Slovensku zväčša dve generácie a v apríli (v prvej polovici) je možné vykonať kontrolu počtu kokónov v hrabanke (prezimuje pahúsenica neskôr kokón).

Naďalej je možné kontrolovať početnosť húseníc obaľovača mládníkového Rhyacionia buoliana D. et S. v púčikoch 10 – 15-ročných borovíc, ktoré najčastejšie napadá.

Ak zimné kontroly potvrdili vysoké početnosti rurkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. v porastoch smrekovca, je potrebné pripraviť jarné letecké ošetrenie. Vykonáva sa zväčša až začiatkom mája po vyrašení smrekovcov. Koncom apríla je však užitočné overiť stav populácie na niekoľkých spilených vzorníkoch kontrolou početnosti „vakov“ a ich stavu po prezimovaní. Boj s týmto škodcom je veľmi komplikovaný a je nutné rátať s opakovanými zásahmi. Pokiaľ to okolnosti dovoľujú (semenné sady), je účelné použit razantnejšie insekticídne pripravky (syntetické pyrethroidy). Obranný zásah sa odporúča vykonávať v semenných sadoch a pri chronickom poškodzovaní porastov so zastúpením smrekovca 30% a viac (porasty dlhodobejšie silne poškodzované rurkov-čekom smrekovcovym)

V apríli sa aktivizuje jeden z vážnych škodcov jedľových mladín kôrovnica kaukazská Dreyfusia nordmannianae Eckst a na smrekoch kôrovnica zelená Sacchiphantes viridis Ratz. a kôrovnica smrekovcová Adelges laricís Wall, I keď je v značnej časti lokalít ich výskytu ešte sneh, treba v tomto období pochôdzkami kontrolovať (pokiaľ to možnosti dovoľujú) mladé porasty, pretože vošky sú v jarnom období pokryté vrstvou voskovej vaty a sú na konárikoch dobre viditeľné.

V kultúrach topoľov na južnom Slovensku môže byť veľmi užitočné sledovať pučanie sadenie a kontrolovať prítomnosť komplexu listožravych škodcov. Nezriedka sa stáva, že húsenice rozličných druhov motýľov (najmä piadivkovité a morovité), ktoré sa liahnu na jar, dokážu skonzumovať listovú plochu skôr, ako sa tato naplno rozvinie. To môže mať v kultúrach topol’ov veľmi vážne následky.
V prípade zistenia výskytu týchto škodcov treba okamžite vykonať obranný zásah.

Koniec mesiaca je obdobím začiatku rojenia chrústa, ktorý je významným škodcom dubín a výsadieb borovíc najmä na Záhorí. V prípade premnoženia chrústov sa vykonávajú pozemné a letecké aplikácie insekticídov (napr, syntetické pyrethroidy), v nevyhnutných prípadoch je možné pri výsadbách aplikovať aj pôdne insekticídy.

Boj s burinou:

Ošetrovanie kultúr Casoronom G treba ukončiť aj v najvyšších a najsevernejších oblastiach do polovice apríla (bezpodmienečne pred začiatkom pučania drevín). Ihličnany z ošetrenia treba vynechať. Ochladenie a zrážky zlepšujú účinnosť a zvyšujú bezpečnosť aplikácie.

V borovicových kultúrach, pripadne v kultúrach smreka a jedle je apríl optimálnym obdobím pre bezpečnú, selektívnu aplikáciu Velparu. Podľa terénnych pomerov je možné použiť postrek vodným roztokom Velparu 90 WSP (v podmienkach Záhoria to môže byť aj v marci) v dávke do 2 kg.ha :, alebo aplikáciu granulátu Velpar 5G (3 – 5 g.m ). Borovica dobre toleruje prípravok, smrek a jedlu možno ošetrovať len pred začiatkom pučania.

Škody zverou:

V apríli pokračuje zisťovanie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch. V druhej polovici mesiaca su prístupné už aj porasty vo vyšších horských polohách.

Po obhryze kôry zverou v zimnom obdobi treba ošetriť rany na kmeňoch drevín proti vniknutiu hubových infekcii. Osobitnú pozornosť treba venovať poškodeným ihličnatým drevinám, pričom sa ošetrujú perspektívne jedínce. Na náter alebo nástrek možno použiť repelent Pellacol, rany možno zatrieť aj prípravkom Kambilan balzam, Pripravky sa nanášajú v tenkej vrstve na celu ranu. Ošetrenie tiež urýchľuje hojenie rán. Pri použití Pellacolu je výhodné ošetriť kmeň do dvoch metrov výšky, čim je zabezpečená ochrana proti obhryzu aj lúpaniu na nasledujúcich 4-5 rokov.

Pri jarnej výsadbe v lokalitách ohrozených zverou je vhodné ošetriť sadenice nástrekom alebo namáčaním celých viazaníc v repelentoch určených na ochranu proti letnému odhryzu a vyťahovaniu. Na ošetrenie sú vhodné Stop Z Lentacol. Pellacol, menej RPZ, Aversol a Neoponit.

Hubové ochorenia drevín:

V kultúrach prebieha kontrola výskytu sypaviek, lebo koncom zimy dochádza k sčervenaniu najmä spodných časti korún, ktoré postupne prechádza k terminálom. Zvýšenú pozornosť sypavkam (najmä na borovici) treba venovať najmä na delimitovaných pôdach a v kultúrach (do 10 rokov), Sledovanie výskytu sypaviek je potrebné vykonávať aj v klimatizovaných skladoch. kde tiež často dochádza k napádaniu sadeníc týmto patogénom.

V porastoch pokračujú asanačné ťažby prednostne zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogónmi. Z porastov treba odstrániť nielen odumreté, ale najmä silne napadnuté stromy, ktoré sa stávajú zdrojom rozširovania ochorení.

Nakoľko v tomto obdobi dochádza k fruktifikácii celého radu húb, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä mechanicky poškodeným stromom. Najčastejšie dochádza k napadnutiu parazi­tickými hubami cez poranené koreňové nábehy, pripadne kmene. Pre obmedzenie možnosti napadnutia zdravých stromov hubovými infekciami je nevyhnutné poškodené miesta dôkladne ošetriť vhodným prípravkom s fungicídnymi účinkami (napr. PeliacoL Lac Balzam, Kambilan -Balzam).

ŠKÔLKY

Hmyzí škodcovia:

V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L a lykokazov z rodu Hylastes sa odporúča preventívne ošetrenie ihličnatých sadeníc tak ako vo výsadbách. Rovnako je nutné vykonávať intenzívne opatrenia proti pandravám chrústa (pôdne insekticídy).

Boj s burinou:

Apríl je vhodným obdobím pre jarné postreky Roundupom a ostatnými glyfosátmi na rastúcu burinu, ak sú sadenice ihličnanov a listnáčov ešte nevyrašené. V listnáčoch treba postupovať obozretne. Dávkovanie prípravkov nemá prekročiť 3 ,ha“1, koncentrácia postrekovej kvapaliny do 2%.

Na záhonoch s borovicou, jedlou a smrekom možno použiť Velpar v odporúčaných dávkach (0,5 – 1.5 kg.ha‘). Platí zásada, že na ťažších (Navitých) pôdach a pôdach s vyšším obsahom humusu možno použit hornú hranicu dávky.

Z plošného ošetrenia herbicídmi treba vylúčiť záhony s nedostatočne zakorenenými, mrazom povyťahovanymi alebo inak oslabenými drevinami.

Pri príprave záhonov pre výsevy alebo škôlkovanie zapravujeme do pôdy (s 10-dňovym predstihom pred uvedenými škôlkárskymi prácami) herbicíd Treflan 48 EC v dávke 2 I.ha1. Prípravok bráni kličeniu semien burín. V substrátoch alebo záhonoch pre plnosejby je možné použiť aj Basamid G na totálnu sterilizáciu. Ochranné obdobie medzi ošetrením a výsevom je minimálne 4 týždne preto sa odporúča radšej vykonať dezinfekciu na jeseň.

Hubové ochorenia/ochrana semien:

Tento mesiac je rozhodujúci pre úspešné zvládnutie vyzdvihovania a distribúcie sadeníc. Rozhodujúcou je ochrana vyzdvihnutých sadenie pred preschnutim. Koreňový systém ošetrujeme antitranspirantom Agricoi, nadzemnú časť sadeníc ihličnanov prípravkom Folicote, najlepšie nástrekom ešte pred vyzdvihovaním, Ošetrené sadenice sa uskladňujú vo vopred pripravených snehových jamách. Semenáčiky určené na jarné škôlkovanie treba vyzdvihnúť a uložiť do prepraviek v klimatizovaných priestoroch. Semenáčiky je nutné ošetriť proti plesniam, úplným ponorením do roztoku prípravku Díthane M 45 (Novozir MN 80), Bavistin alebo Euparen s prídavkom amino­kyseliny Aminol Forte, ktorá zmierňuje šok z presadenia.

Pri výsevoch do fóliových krytov je nutné rašelinové substráty dezinfikovať podobne ako pôdu. V tomto období treba venovať pozornosť aj závlahám. Pri nesprávne nastavených závlahách je častým javom nedostrekovanie alebo prekrývanie dyz, čo má za následok buď straty suchom, alebo vytváranie podmienok pre koreňové hniloby.

LESNÉ PORASTY

Podkôrny hmyz:

V máji kulminuje jarné rojenie väčšiny druhov podkôrneho hmyzu. Tejto skutočnosti zodpovedá zvýšená aktivita lesného hospodára pri plnení úloh v boji s podkôrnym hmyzom. Vykonávajú sa pravidelné kontroly lapákov a odbery zachyteného hmyzu z feromónových lapačov, O týchto kontrolách sa vedie evidencia, aby bolo možné vyhodnotiť stupeň ohrozenia porastov podkôrnym hmyzom a podľa toho usmerňovať ďalšie opatrenia. Koncom mesiaca treba začať (podľa výsledkov kontrol) s odkôrňovaním lapákov I. série na lykožrúta smrekového Ips typographus L. a I. Lesklého Pityogenes chalcographus L V prípade, že sa v čase odkôrňovania lapákov škodca nachádza v štádiu larvy alebo kukly, postačí po odkôrnení otočiť kôru proti slnku. Toto opatrenie spĺňa požiadavku na dostatočnú asanáciu. Ak sa škodca už dostal do štádia svetlého chrobáka, resp. ak je čo len malá časť populácie v tomto štádiu (ostatná časť môže byť v štádiu larvy a kukly), treba odkôrňovať do plachiet a kôru spáliť. Rovnocennou náhradou tejto metódy je odkômenie a postriekanie kôry insekticídom (syntetický pyrethroid). Podľa stupňa obsadenia existujúcich lapákov sa odporúča prirúbať adekvátny počet ďalších lapákov na zachytenie sesterskej generácie.

V borových porastoch sa ukončuje asanácia lapákov na lykokaza borovicového Tomicus piniperda L. a I. borinového T. minor Hartig a môže sa pristúpiť k asanácii lapákov na lykožrúta borovicového Ips sexdentatus Boern a lykožrúta vrcholcového Ips acuminatus Gyll. Opäť sa zintenzívňuje vyhľadávanie novonapadnutých stromov v smrekových I borových porastoch a bezodkladne sa pristupuje k ich asanácii. Asanuje sa aj napadnute vyťažené drevo na skládkach.

V ihličnatých výsadbách treba vykonávať kontrolu výskytu tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L. Po zistení jeho zvýšeného stavu na lokalitách, kde sa nepoužili preventívne ošetrené sadenice a nevykonalo sa ani ošetrenie granulátmi pri výsadbe, je nevyhnutné vykonať kurativne ošetrenie syntetickými pyretroídmi, resp. prípravkom Regent.

Počas mája sa kontroluje stav odumierania pripravených lapákov pre podkórnika dubového Scolytus intricatus Rate- Na stanovištiach postihnutých HHD treba uložiť zvyšky po ťažbe (z obdobia december – máj) do hromád v silno zatienených častiach porastov. V prípade možností pálenia je vhodné časť haluziny ponechať na teplejšich, svetlejších miestach ako lapáky (lapacie hromady). V tomto prípade sa o lapacich hromadách musí viest evidencia rovnako ako o klasických lapákoch. Vyhľadávajú a vyznačujú sa hynúce a práve uhynuté stromy dubov napadnuté podkôrnikom dubovým.

 

Listožravý a cicavý hmyz:

Ochranárske aktivity súvisiace s opatreniami proti listožravému hmyzu v máji vrcholia. Podľa stavu rašenia dubov a poveternostných podmienok vykonávajú sa na začiatku mája ošetrenia proti dubovým defoliátorom (obaľovače a piadivky) a v druhej dekáde mája i ošetrenie proti mníške veľkohlavej Lymantria dispar L. Pri týchto druhoch škodcov treba pri leteckom ošetrení upred­nostniť biologické prípravky alebo prípravky zo skupiny ínhibitorov tvorby (syntézy) chitinu. Keďže ide o požerové prípravky, treba pri aplikácii dbať na voľbu optimálneho termínu zásahu. Zásah je najvhodnejšie vykonať v období, keď je škodca v najcitlivejšom vývojovom štádiu, ale súčasne prijíma dostatočné množstvo potravy, keď sú vhodné poveternostné podmienky (prevláda suché a teplé počasie) a keď je hostiteľská drevina dostatočne oiistená (listy majú aspoň 2/3 konečnej veľkosti). Ošetrenie sa vykonáva, ak je škodca v druhom instare.

Nevyhnutnou činnosťou po pozemnom a leteckom ošetrovaní je vykonanie kontroly účinnosti. Pre zvládnutie tejto úlohy môže lesný hospodár požiadať o pomoc Lesnícku ochranársku službu (LVÚ VS Banská Štiavnica).

V porastoch, v ktorých kontroly prezimujúcich pahúsenic ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L. v pôde signalizovali možné premnoženie škodcu, je potrebné vykonať koncom mesiaca kontrolu rojenia. Optimálnou je fotoeklektorová metóda, pri ktorej sa fotoeklektory umiestnia v porastoch pred začiatkom rojenia. Orientačný obraz o stave populácie môže dať i pochôdzka po porastoch počas slnečného dňa a okulárne zhodnotenie stavu rojenia.

Vykonáva sa kontrola hrebenárky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoftr. (prezimujúce vajíčka) najmä vo \/yššich polohách – na kosodrevine. Za kritický počet sa považuje nájdenie jednej znášky na 10 náhodne prehlíadnutých letorastoch borovice alebo kosodreviny. V nižších polohách dochádza k liahnutiu pahúsenice škodcu už v máji, preto je už v tomto období potrebne vykonať obranný zásah.

Začiatkom mesiaca sa roji hrebenárka borovicová Diprion pini L. a mladé húsenice sa liahnu z vajíčok asi o 2-3 týždne. Preto treba v máji kontrolovať intenzitu rojenia a početnosť vajíčok. V prí­pade premnoženia škodcu pripraviť obranný zásah. Podľa stavu liahnutia húseníc sa obranný zásah uskutočňuje na prelome mesiacov máj – jún.

Začiatkom mesiaca, podľa stavu rozvítia smrekovca, sa vykonáva obranný zásah proti rurkovčekovi smrekovcovému Coleophora laricella Hub. Odporúčanými prípravkami su najmä inhibítory syntézy chitinu (napr. Dimilin, Nomolt}. resp. syntetické pyrethroidy. Keďže rúrkovček smrekovcový patri k ťažko hubiteľným škodcom, treba zvoliť dávkovanie prípravkov na hornej hranici prípustnosti. Ošetrenie vykonávať iba v semenných sadoch a v porastoch oslabených viacročným žerom. Definitívnemu rozhodnutiu o vykonaní obranného zásahu musí predchádzať kontrola početnosti škodcu tesne pred zásahom. Na tento účel sa využíva vzorniková metóda (spílenie vzornikových stromov a zistenie skutočnej populačnej hustoty škodcu).

V prípade nutností je potrebné vykonať obranné opatrenia proti voškám na jedli, smreku a smrekovej. Aby bol zásah úspešný, treba ho načasovať do obdobia, kedy je škodca najzraniteľnejší (najcitlivejšie štádiá). Pri kôrovniciach na smrekovci a smreku možno obranný zásah odporučiť po viacročnom silnom napadnutí smrekovcových kultúr, mladín a semenných sadov. Zásah možno vykonať včasné na jar (máj) krátko po vyrašeni ihlíc na smrekovci kontaktnými insekticídmi (syntetické pyrethroidy). Pri kôrovnici kaukazskej je možné vykonať zásah v jarnom období (máj – jún) alebo v jeseni (september). Jesenný termín ošetrovania je vhodnejší (vzhľadom na citlivosť vývojového štádia škodcu). Odporúča sa vykonať jesenné ošetrovanie a v prípade nutnosti zásah zopakovať v jarnom období.

V máji sa vykonávajú obranné zásahy aj proti obaľovačovi mládníkovému Rhyacionia buoliana D. et S. Opäť ide o ťažko hubíteľného škodcu, z čoho vyplýva nutnosť použitia kontaktných insekticídov Postreky proti obaľovačovi mládnikovému sa spravidla vykonávajú iba v semenných sadoch.

 

Boj s burinou:

Začiatok mája je posledným termínom na selektívne jarné aplikácie listových herbicídov s účinnou látkou glyfosát (Roundup a ďalšie prípravky). Cieľové dreviny ešte nerašia, burinové druhy majú vyvinutú listovú plochu alebo aspoň narašene pupene. Niekoľkodňový rozdiel medzi pučaním nežiaducich krov (vtáčí zob, trnka: hloh, šípová ruža, černičie) a prirodzeného zmladenia duba možno využiť na takýto postrek a ochrániť dubový nálet pred nežiadúcou konkurenciou. Koncentrácia postrekovej kvapaliny nesmie prekročiť 2 % (dávka prípravku 4 l.ha1), aby sa zachovala jej selektivita. Podľa rozvoja bylinnej vegetácie (približne od polovice mesiaca) možno začať s ošet­rovaním okolo stromčekov (knotovymi aplikátormi, obstrekom alebo ULV aplikátormi)- Takýmto spôsobom možno aplikovať herbicídy iba dovtedy, kým burina nepresiahne výšku 10 – 15 cm. Bezpodmienečne treba zamedziť kontaktu herbicidnej látky s vyrašenými. rastúcimi stromčekmi lesných drevín.

Škody zverou:

V máji sa dokončuje terénne hodnotenie škôd zverou a kompletizuje hlásenie L 115 „Hlásenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch“. Evidencia a výpočet škôd zverou slúžia jednak pre centrálne spracovanie údajov za celé Slovensko, ako aj pre vlastnú potrebu lesníckych organizácii pri vymáhaní škôd vzniknutých na prenajatých pozemkoch a pre zameranie ochrany lesa proti zveri v nasledujúcom období.

Koncom mája, ale najmä v júni, treba listnaté dreviny intenzívne poškodzované zverou letným odhryzom (topole, duby, cenné listnaté dreviny a pod.) chrániť postrekom repelentmi alebo tzv. fŕkanim (metiičkovanim). Repelenty Stop Z a Lentacol sú výhodné z hľadiska účinnosti aj aplikácie pomocou postrekovej súpravy Stähler Spontan. Ošetruje sa len určitý počet stromov na ploche v časovom odstupe 3-4 týždne (2-3 krát počas vegetačného obdobia). Posledne ošetrenie možno urobiť v prvej polovici augusta. Postrek proti letnému odhryzu je vhodné spojiť s ochranou mladých poras-tov proti burine vyžínanim. Mladé listnaté dreviny sú s menšími prestávkami celoročne spásané zverou, pričom letný odhryz môže byť významnejší z hľadiska odrastenia porastu ako zimný. Do letného odhryzu treba zahrnúť aj lámanie hornej polovice odrastenejšich listnatých drevín (topole, duby, jasene, javory). Proti tomuto poškodeniu je najlepšou prevenciou postrek repelentmi. V niektorých krajinách s úspechom odskúšali zrezanie terminálneho výhonka topoľov, čo spôsobilo, že zver stratila záujem o sadenicu.

Druhá polovica mája a začiatok júna je vhodným obdobím na zraňovanie kôry smrekov (najlepšie ronenie živice po poranení), ako metódy ochrany kmeňov proti obhryzu a lúpaniu v prebierkových porastoch do veku 60 rokov. Zraňovanie je možné urobiť viacerými druhmi škrabákov a hoblíkov, ktoré sú pre tento účel špeciálne vyrábané. Cieľom zraňovania je prerezanie plytkej povrchovej vrstvy kôry (rany nesmú zasahovať do beli), ktoré spôsobí intenzívne ronenie živice a urýchli vytváranie hrubej borky. Vzhľadom na túto skutočnosť môžu neskôr hlboké pozdĺžne rany spôsobiť chyby dreva, preto zraňovanie robíme opatrne.

Hubové ochorenia drevin:

V borovicových kultúrach sa dokončuje sledovanie výskytu sypaviek. Pozornosť treba zamerať aj na výskyt rôznych druhov hrdzi, pri ktorých dochádza v tomto období k vytváraniu ložisk jarných výtrusov. Najmä vo výsadbách a kultúrach sa kontroluje výskyt ohýbača sosnového Melampsora pinitorgua Rostrup., ako aj rôznych druhov hrdzi z rodu Coleosporium. Na sadeniciach borovice vejmutovky je nutné sledovať výskyt mechurnatky vejmutovkovej Cronartium ribicola Dietr. Účinná ochrana a obrana voči širokému spektru hrdzi na boroviciach spočíva v poznaní ich vývojových cyklov, a v tej súvislosti najmä v odstraňovaní medzihostiteľských rastlín. Pri silných výskytoch sa odporúča vykonať postreky fungicidnymi prípravkami.

V topoľových oblastiach je potrebné sledovat výskyt dotichízy topoľovej Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin, Kontrola sa vykonáva najmä v hlavových škôlkach a vo výsadbách tak, že sa zisťujú charakteristické príznaky ochorenia, ako je vodnaté tmavé sfarbenie kôry, nekrotizácia kôry, vädnutie výhonov v miestach nekróz a nad nekrózami, sčernenie vodivých pletiv, prítomnosť pykníd.

Z dôvodov zníženia rizika prenosu tracheomykóznych húb v dubinách je potrebné venovať zvýšenú pozornosť porastovej hygiene a regulácii početnosti vektorov.

 

 

ŠKÔLKY

 

Hmyzí škodcovia:

Tam, kde sa zistilo poškodenie sadeníc ihličnatých drevín tvrdoňmi alebo lykokazmi, pristúpi sa k ich kuratívnemu ošetreniu syntetickými pyrethroidmi alebo prípravkom Regent 800 WG podobne ako vo výsadbách. Proti pandravám chrústov sa môžu robiť zálievky záhonov povoleným druhom pôdneho insekticídu.

 

Boj s burinou:

Glyfosáty, pripadne Gramoxone a Regióne možno použiť na odburinenie úhorov, skládok organického materiálu, ciest a manipulačných plôch. Tesne pred hromadným vzchádzaním výsevov treba ošetriť celé záhony, čím sa ušetri minimálne jedno pletie. Po prvých príznakoch pučania drevín je už možné len medziriadkové ošetrovanie, a to za použitia krytých dýz, iba proti nízkej burine, aby stromčeky neprišli do kontaktu s herbicídom.

Rastu tráv možno zamedziť včasným postrekom graminicídnymi prípravkami (Fusilade Super, Galant Super). Prípravky sú selektívne voči všetkým drevinám cez celé vegetačné obdobie, trávy musia mať listovú časť vysokú do 10 cm. Ošetrujú sa iba miesta porastené trávou, nie je vhodné ošetrovať za horúceho, slnečného dňa.

Na nezaburinených alebo čerstvo vypletých záhonoch možno použiť simazínové prípravky (Simazin 50 SC. Gesatop 90 WDG), ktoré udržia plochu nezaburinenú cez celé vegetačné obdobie. Aby sa predišlo intoxikácii pôdy, treba dodržiavať predpísané dávkovanie a neopakovať postreky viac rokov za sebou na tých istých plochách.

Rast burín obmedzuje aj opakované časté kyprenie. Nie je vhodné kypriť plochy ošetrené koreňovými, reziduálnymi herbicídmi (Casoron G, Velpar, Simazin, Gesatop a ďalšie), lebo sa tým zníži herbicídny účinok.

Chemicky neošetrené plochy treba podľa potreby plieť. Doplievať treba aj plochy po ošetrení herbicídmi. Hlavnou zásadou je nedovoliť burine kvitnúť a semeniť v škôlke a jej bezprostrednom okolí.

 

Hubové ochorenia/ochrana semien:

V tomto období sa robia výsevy na nekrytých substrátoch a minerálnej pôde. Morenie semien ihličnanov pred výsevom prípravkami Dithane M 45 alebo Fundazol 50 WP čiastočne chráni vzchádzajúce semenáčiky proti padaniu.

Výsevy ihličnanov niekedy dosť poškodzujú vtáky, ktoré vyzobávajú vzchádzajúce semenáčiky. Účinným opatrením je zakrývanie netkanými textíliami alebo iným vhodným materiálom. Hneď po vzídení sa však musi textília odstrániť, lebo pod ňou sú veľmi dobré podmienky pre rozvoj plesní a húb.

Keď väčšina semenáčikov zhodí semenné čiapočky, treba vykonať zálievku záhonov Fundazoiom 50 WP proti padaniu semenáčikov. Tento zásah sa nemá robiť za plného slnečného svitu a vysokých teplôt.

Pri výseve buka je dôležité vybrať miesto sejby tak, aby sa tam aj pri dlhšom daždivom období nehromadila voda. Výsev v stojacej vode sa nedá zachrániť. Pred sejbou je vhodné namočiť naklíčené bukvice do roztoku fungicidu Rídomil MZ 72 WP, Apron 35 SD alebo Aliette. Zvyšným roztokom možno po výseve zaliať záhony. Po vzídení, v štádiu, keď sa začínajú tvoriť pravé listy, sa ošetrujú semenáčiky proti plesni bukovej prípravkom Previcur 607 SL s prídavkom Agrovitalu.

V tomto období je dôležité sledovať predpovede počasia. V prípade nebezpečenstva neskorých mrazov treba zabezpečiť preventívne postriekanie záhonov kyselinou boritou a zabezpečiť ochranu proti zamrznutiu (závlahy, netkane textílie pod.}.

LESNÉ PORASTY

Podkôrny hmyz:

Aj v tomto mesiaci musi lesný hospodár sústreďovať svoju pozornosť na boj s podkôrnym hmyzom. Vykonávajú sa pravidelné kontroly feromónových lapačov, spojené s odberom a vyhod­notením odchytov. Pokračuje asanovanie lapákov na rôzne druhy podkôrneho hmyzu a perma­nentné vyhľadávanie, spracovávanie a asanovanie dreva napadnutého podkórnikmi. Podľa stupňa napadnutia lapákov I. série treba v smrekových porastoch pripraviť koncom mesiaca lapáky II. série pre letné rojenie lykožrúta smrekového Ips typographus L. a lykožrúta lesklého Pityogenes chaicographus L. Odchyt drevokaza čiarkovaného Xyloterus lineatus 01. do feromónových lapačov možno ukončiť v závere mesiaca. Lapače je v pripade potreby vhodné nasadiť pre boj s lykozrútmi v smrekových porastoch.

Vo výsadbách ihličnatých drevín pokračuje kontrola výskytu tvrdoňa smrekového Hylobtus abietis L. a v pripade potreby sa vykonáva kurativne ošetrenie odporúčanými prípravkami.

Proti podkôrnikovi dubovému Scolytus intricatus Ratz. treba vykonávať rovnaké opatrenia ako v predchádzajúcom mesiaci.

 

Listožravý a cicavý hmyz:

Hlavnou úlohou lesného hospodára v boji s listožravym a cicavým hmyzom je vyhodnocovanie účinnosti obranných zásahov vykonaných v predchádzajúcom mesiaci. Súčasne pokračuje aj kontrola početnosti nasledovných defoliátorov: Na začiatku tohoto mesiaca sa rojí štetinavec orechový Calliteara pudibunda L. Je viazaný výlučne na bukové porasty. V nadväznosti na rojenie možno v júni vykonať kontrolu počtu vykladených vajičok. Sú striebristosivej farby, uložené v plochých skupinách na kmeňoch bukov. Odporúča sa zintenzívnená kontrola najmä v regiónoch, kde sa tento škodca v minulých rokoch premnožil (Prievidza, Myjava. Vihorlat).

V júni možno ešte stále vykonať kontrolu početnosti vajíčok a koncom mesiaca už aj kontrolu liahnúcich sa pahusenic hrebenárky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr. na kosodrevine. Obranný zásah treba vykonať v júli.

V druhej polovici júna sa kontroluje početnosť vajičok ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L. na spilených vzornikoch. Ak sa zisti kritický počet neparazitovaných vajíčok, je nevyhnutné
pripraviť letecké ošetrenie napadnutých porastov inhibitormi syntézy chitínu (napr. Dimilin, Nomolt}.

V tomto mesiaci sa tiež rojí rúrkovček smrekovcový Coleophora laricella Hub. Húseničky, ktoré sa liahnu z vykladených vajíčok, sa priamo z vajičok zavŕtavajú do vnútra ihlic a stávajú sa ťažko dosiahnuteľné aj pre kontaktné insekticídy. Preto je obranný zásah potrebné vykonať na začiatku rojenia škodcu, aby samice kládli vajíčka už na ošetrené ihlice. Takýmto spôsobom sa mladé húseničky dostanú do kontaktu s insekticídom pri liahnutí a zavŕtavani sa do ihlice. Vhodné sú prípravky s dlhým časom účinnosti, napr. inhibitory syntézy chitinu, resp. syntetické pyrethroidy. Toto ošetrenie sa spravidla využíva iba v semenných sadoch ako doplnok k jarnému ošetrovaniu.

V júni sa spravidla v plnom rozsahu prejavia následky žerú spôsobeného Iistožravymi škodcami, proti ktorým neboli aplikované obranné opatrenia. Ošetrovať napadnuté porasty je v tomto obdobi spravidla bezpredmetné, lebo škodcovia sa už nachádzajú v štádiu kukly, resp. dospelca Preto všetky prípadné obranné opatrenia je potrebné vopred konzultovať s LOS B. Štiavnica.

 

Boj s burinou:

Jún je vhodným obdobím na ochranu lesných kultúr proti burine klasickými metódami, t.j. vyžínaním okolo stromčekov, v medziradoch. alebo plošne, podlá typu zaburinenia a druhu kultúry. Založenie kultúry v pravidelnom spone uľahčuje a zrýchľuje následnú starostlivosť, vytvára predpoklady na využitie mechanizácie (vyžínačov, krovinorezov, drvičov nárastov atď.). V trávnatých spoločenstvách plošné vyžatie stimuluje ďalší rast tráv, čo zvyšuje ich konkurenčný tlak najmä v odbere vlahy a živín. Preto sa zasahuje len v bezprostrednom okoli stromčekov. Začiatkom mesiaca možno trávy, najmä smlzy potlačiť ešte graminicidnymi herbicídmi (Fusilade Super, Gallant Super, …), ktoré sú selektívne voči lesným drevinám. Ošetrenie má zmysel iba v počiatočnej fáze rastu tráv (pred začiatkom klasenia). Nižšie dávky rast tráv zabrzdia, pri vyšších dávkach uvoľnenú plochu rýchlo zaberajú širokolisté buriny. Pokračuje aj chemická ochrana kultúr glyfosátmi, ošetrená burina nesmie prísť do kontaktu s drevinou.

 

Škody zverou:

Vykonávajú sa rovnaké opatrenia ako v máji. Do konca júna je potrebné ukončiť hodnotenie a výpočet škôd zverou a vyplnené tlačivá L 115 „Škody zverou“ zaslať Lesníckej ochranárskej službe

 

Hubové ochorenia drevín:

V topoľových oblastiach (najmä v hlavových škôlkach a vo výsadbách) sa dokončuje letná kontrola výskytu cfotichizy topoľovej Crypthodiaporthe populea (Sacc.) Butin.

Rovnako pokračuje kontrola zdravotného stavu dubín a zisťovanie prírastku odumretých stromov v dôsledku tracheomykóz. V tomto obdobi je vhodný čas na vykonávanie revitaiizačných zásahov (prípravky na báze kyseliny boritej, doplnené výživovými komponentmi) najmä v porastoch do 50 rokov. Vo výsadbách treba venovať osobitnú pozornosť výskytu múčnatiek. Pri silnom napadnutí sa vykonáva postrek fungicidnymí prípravkami na báze síry.

V tomto obdobi ohrozuje kultúry pieseň šedá Botrytis cinerea Pers. ex Fr., ktorá poškodzuje najmä tohoročné výhony. Jej silný výskyt je podmienený dlhotrvajúcim vlhkým počasím v obdobi rašenia. Pri silnom výskyte uvedenej huby sa odporúča vykonať v novozakladaných kultúrach postreky fungícídnymi prípravkami.

 

ŠKÔLKY

 

Hmyzí škodcovia:

V rípade potreby pokračuje ošetrovanie záhonov proti pandravám chrústov, tvrdoňom a lykokazom ako v predchádzajúcich mesiacoch.

 

Boj s burinou:

V škôlkach možno na záhonoch celoplošne použiť iba Velpar 90 WSP v boroviciach alebo prípravky s účinnou látkou simazine (Gesatop 90 WDG, Simazín 50 SC) na čerstvo vypletych záhonoch, čo zabráni ich dálšiemu zaburineniu. Tieto prípravky možno použiť aj na zaškôlkovanych plochách po výdatnej závlahe, ktorá zacelí skyprený povrch pôdy (aby prípravok neprenikol ku koreňom drevín). Ostatné plochy treba plief alebo ošetrovať opakovanými medzíriadkovými postrekmi s využitím listových herbicídov.

 

Hubové ochorenia:

Ťažiskovou úlohou je pravidelná kontrola zdravotného stavu vzídených výsevov. Opakovane, spravidla v dvojtýždňových intervaloch, treba robiť postreky a zálievky proti hubám. Vo výsevoch ihličnanov prípravkami Dithane M 45 (Novozir MN 80) alebo Fundazol 50 WP s prídavkom Agrovitalu. Vo výsevoch listnáčov, najmä buka, treba striedať prípravky Previcur607 SL, Bidomíl MZ 72 WP, Dithane M 45 a Kupríkol 50, Do všetkých postrekových zmesi je vhodne pridávať Agrovital. čo výrazne zvýši účinnosť postreku. Intervaly postrekov sa volia v nadväznosti na priebeh počasia.

LESNÉ PORASTY

Podkôrny hmyz:

Najdôležitejšou činnosťou je stála ochrana proti lykožrútoví smrekovému Ips typographus L., pripadne ďalším významným druhom podkôrneho hmyzu. Ustavične prebieha vyhľadávanie a asanácia napadnutých stromov. Ukončuje sa asanácia lapákov I. serie aj vo vyšších polohách. Prebieha príprava lapákov li. série a kontrolujú sa lapáky založené už v júni. Trvalú pozornosť si vyžaduje kontrola feromónových lapačov, v ktorých sa doplnia odpamiky pre letné rojenie (lapače pôvodne určené na odchyt drevokaza sa preorientujú na lykožrúty). V ihličnatých výsadbách je potrebné sledovať výskyt tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L. a v prípade potreby zasiahnuť proti nemu kurativnym postrekom sadeníc.

V prípade, že v tomto mesiaci vzniknú vetrové polomy a vývraty v smrečinách (ako dôsledok charakteristických letných búrkových smrští), je nevyhnutné v postihnutých územiach pripraviť a realizovať komplexný program boja s podkôrnikmi. Lesnícka ochranárska služba poskytuje pri príprave a realizácii týchto programov odbornú pomoc všetkým subjektom obhospodarujúcim les.

Zvyšky po ťažbe v dubových porastoch je nutné rozložiť na slnkom osvetlené miesta v tenkej vrstve, aby dochádzalo k jej rýchlemu zaschnutíu, Rovnako je dôležité vyznačovať práve uhynuté stromy alebo stromy v poslednom štádiu hynutia (perspektívny zdroj rozvoja populácie podkôrnika dubového).

 

Listožravý a cicavý hmyz:

V júli dochádza k miernemu poklesu ochranárskych aktivít aj pri listožravých a cicavých škodcoch. V prípade premnoženia štetinavca orechového Calliteara pudibunda L.

v nižších polohách sa ošetrovanie napadnutých porastov vykonáva približne v polovici mesiaca (v závislosti od priebehu počasia). Ošetrujú sa porasty výrazne oslabené, najmä napadnuté hubovými patogénmi (Nectria spp.), Proti škodcovi sa aplikujú iba biologické a biotechnické prípravky.

Od polovice mesiaca sa začina monitorovanie mnišky veľkohlavej feromónovou metódou (sexuálne feromôny) v hlavných gradačných centrách škodcu. Túto činnosť zabezpečujú pracovnici LOS SR.

V tomto období sa vykonáva v porastoch kosodreviny obranný zásah proti Neodiprion sertifer Geoffr. Zásah treba konzultovať s orgánmi ochrany prírody (pretože porasty kosodreviny sa nachádzajú zväčša v rezerváciách, resp. v národných parkoch so sprísnenou ochranou) a s Lesníckou ochranárskou službou. Ošetrenie sa vykonáva iba v nevyhnutných prípadoch a použiť treba ekologicky najšetrnejšie pripravky (vírusový biopreparát, resp. inhibitory syntézy chitinu). Obranné opatrenia sa vykonávajú ai na lokalitách s kalamitným premnozením ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L. Rovnako ako pri predchádzajúcom druhu odporúča sa použiť ekologicky prijateľné preparáty.

V borovicových mladinách poškodených obaľovacom mladnikovym Rhyacionia buoliana D. et. S. treba vykonať kontrolu rojenia (feromónovými pascami). Ak je to potrebné, možno vykonať obranný zásah tesne po rojení (koncom júla, resp. začiatkom augusta). V tomto prípade sa využívajú najmä dotykové insekticídy.

 

Boj s burinou:

Ak je to nutné, pokračuje aj v tomto mesiaci vyžínanie kultúr. Krovitý podrast, výmladky a nežiaduce dreviny sa odstraňujú vypilovaním, s bezprostredným ošetrením rezných plôch pníkov arboricidmi a glyfosátmi. Na zamedzenie pňovej a koreňovej výmladnosti je vhodné takto ošetrovať pne listnáčov aj v porastoch po rubných ťažbách.

V júli možno začať s chemickou pripravou plôch pre nasledujúce jesenné alebo jarné zalesňovanie. Pri očakávanej úrode semena je vhodné vykonať prípravu prostredia na prirodzenú obnovu pripravkami na báze glyfosátu sa ošetruje v pruhoch alebo plošne, podľa stavu zaburinenia plôch. Nežiaduce dreviny, pňové a koreňové výmladky a kry možno likvidovať postrekom na list. Pri výške nad 1,0 m ich treba najprv spíliť (prípadne ošetriť rezné plochy) a postrekujú sa až vymladzujuce výhonky.

 

Škody zverou:

Počas celého vegetačného obdobia, ale najmä v letných mesiacoch, po ukončení náporu jarných prác. je vhodné sústrediť pozornosť na ochranu kmeňov proti obhryzu. lúpaníu a na výstavbu oplótkov.

V prebierkových porastoch treba individuálne chrániť len perspektívne, nepoškodené stromy tzv. cieľové stromy alebo čakatele. K dispozícii je viacero metód mechanickej ochrany aj ošetrenie repelentmi. Zásadne treba používať taký typ mechanickej ochrany (pfetivá. špirály a pod.), ktorý nebráni hrúbkovému rastu stromov.

Dlhodobo sa osvedčuje plastická sieťovina polynet (výrobca Juta, ČR) na obalenie bázy kmeňa do výšky 2-2,5 m. Sieťovina má životnosť 8-10 rokov, potom sa rozpadne. Klasická ochrana kmeňov suchými konármi (suchý oväz) alebo sklápanie zelených konárov ihličnanov (zelený oväz) sú náročné na pracovné sily a majú krátku životnosť.

V súčasnosti sú na ochranu kmeňov registrované repelenty Recervin a Pellacol. Obidva pripravky možno aplikovať náterom aj postrekom pomocou bežných postrekovačov s dýzou širšou ako 1,5 mm. Nanesená vrstva repelentu chráni kmene 4-5 rokov.

Výstavbu nových oplótkov treba sústrediť do lokalít s predpokladom vysokého tlaku zveri. Výmera oplotenia by nemala presahovať 1 ha, vo výnimočných prípadoch 3 ha. Výska plota pre jeleniu zver by sa mala pohybovať od 2 do 2,5 m, pre srnčiu zver do 1,7 m. Súčasný sortiment ohradových pletív plne pokrýva potreby na výstavbu kvalitného oplotenia. Špeciálne lesnícke pletivá Ursus proti rôznym druhom zveri, s rôznou hrúbkou drôtov, veľkosťou a hustotou ók sú vhodné pre všetky druhy oplotenia. Pozornosť však treba venovať aj údržbe jestvujúcich oplótkov,

V tomto období vrchofia prípravy na realizáciu ochrany mladých lesných porastov proti zimnému odhryzu. Výber správnej metódy ochrany závisí od viacerých okolnosti. Rozhodujúcimi sú druhová skladba porastov, úroveň zazverenia a s tým súvisiace predpokladané zimné koncentrácie zveri.V porastoch v blízkosti kŕmnych zariadení,na južných a juhozápadných expozíciách a výslnných hrebeňoch treba spravidla použiť účinnejšie metódy ochrany.

Dôležitou úlohou je aj doplnenie materiálových zásob mechanických prostriedkov – chránidiel a repelentov v dostatočnom predstihu. Hubové ochorenia drevín:

V druhej dekáde mesiaca sa začína s vykonávaním obranných postrekov voči sypavkám na boroviciach (Lophodermium spp), V tomto období je potrebné realizovať prvé postreky fungicídnymí prípravkami nielen v lesných škôlkach, ale aj v tých kultúrach, kde dochádza ku každoročnému silnému výskytu sypaviek. Prvý postrek sa vykoná v závislosti od klimatických podmienok a nadmorskej výšky od začiatku júla do 15. júla. Postreky je potrebné minimálne 2 – krát zopakovať v 10 – 14-dňových intervaloch.

Vo výsadbách dochádza v tomto období k narastú výskytu múčnatiek na duboch, najmä počas extrémne teplých rokov. Na silno napadnutých sadeniciach sa skrúcajú listy, ktoré zostávajú zaschnuté na stromoch aj počas zimných mesiacov. Postreky treba vykonať najmä v lesných škôlkach, ale možno ich odporučiť aj v novozakladaných výsadbách.

V dospelých ihličnatých a listnatých porastoch prebieha trvalá kontrola zdravotného stavu, ťažia a asanujú sa stromy s vonkajšími príznakmi napadnutia hubovými patogénmi.

 

Škôlky

 

Hmyzí škodcovia:

Aj v škôlkach sa nadälej venuje pozornosť žravým a cicavým hmyzím škodcom a v prípade potreby sa pristúpi k chemickému zásahu proti nim.

V tomto období môžu semenáčiky aj sadenice poškodzovať vošky, nosatce rodu Otiorrhynchus spp., kováčiky Elateridae a húsenice siatie Agrotis spp. Proti voškám a imágam chrobákov treba použiť roztok syntetických pyrethroidov, proti larvám škodiacim na koreňovom systéme pripravky na báze diazinonu. ktoré však treba zapracovať do pôdy kypričmi, V prípade sporadického výskytu stačí prípravok injektovaf do pôdy v bezprostrednom okolí poškodených sadeníc.

 

Boj s burinou:

Burinu, ktorá odolala jarným postrekom a objavila sa na produkčných plochách, treba ručne doplief. aby sa zabránilo jej vysemeneniu.

Na niektoré ťažko ničiteľné buriny (bodliak, púpavu, skorocely, podbeľ) treba aplikovať Lontrel 300, a to už na malú burinu.

Plochy vybraté pre výsevy v nasledujúcom roku sa opakovane odburiňujú prekyprenim, zeleným hnojením, opakovanými postrekmi glyfosátmi. Takto možno výrazne znižiť výskyt buriny v ďalšom roku. Rovnaký technologický postup sa používa aj na úhorovanych, nezakultivovanych plochách.

 

Hubové ochorenia:

Osobitná pozornosť sa venuje semenáčikom vo fóliových krytoch. Treba ich otužovať vetranim a do 15. júla sa fólie zložia, aby semenáčiky stačili zdrevnatieť a neboli ohrozené včasnými mrazmi a plesňou sivou. Pokračujú opakované postreky výsevov ihličnanov aj listnáčov fungicidmi. V polovici júla treba na záhonoch borovice vykonať prvý postrek proti sypavke. Postreky sa opakujú v dvojtýždňových intervaloch ešte 2 až 3-krát striedaním prípravkov Derosal 50 WP (Bavistin), Fundazol 50 WP a Dithane M 45 (Novozir MN 80). Vhodnejšie je použiť veľkoobjemový postrek (1000 I suspenzie na 1 ha), pričom treba dbať, aby sa prípravok dostal aj na spodné ihlice.

Záhony s dubovými semenáčikmi, na ktorých sa objavila múčnatka, je nutné postriekať sírnatými prípravkami (Sulikol K, Sulka).

V tomto období je vhodné vyčistiť a dezinfikovať klimatizované sklady dostupným prípravkom (napr, vápno, sírne knôty, formaldehyd, modrá skalica, Dithgne M 45, Novozir MN 80).