Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

Sídlo: Vyšná Boca

Kontaktujte nás

10 + 1 =

Obchodné meno

Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

IČO: 42221625
DIČ: 2023560385

Sídlo

032 34   Vyšná Boca č. 73

Štatutárny orgán

v zast. predseda spoločenstva Ing. Pavel Zacharovský
a Pavel Králik , podpredseda spoločenstva

Zapísaný

Register pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, pozemkový a lesný odbor, vložka č.: R – 0054/505

Bankové spojenie

VUB Liptovský Mikuláš
Č. účtu: SK0402000000003499411354
SWIFT: SUBASKBX

Organizačná štruktúra a kontakty

Predseda SBU PS VB

Ing. Zacharovský Pavel
0908557622

Podpredseda

Králik Pavel
0903747457

Tajomník

PhDr. Jorčíková Oľga
0911616399

Hospodár

Lehotský Vladimír
0905935182

Člen

Polóni Marian
0905316349

Člen

Herichová Zuzana
0907696620

Člen

Zajden Rastislav
0905217554

Ekonómka

Ing. Huzdrik Oľga
0903958179

OLH

Ing. Gracík Jozef
0907027784

Lesník

Ing. Gracík Jozef
0907027784

Dozorná rada:

Predseda

Zajden Ivan
0905323782

Člen

Ing.Zacharovský Cyril
0911182011

Člen

Divok Karol
0905318935

Web stránka: www.sbupsvb.eu
mail: sbupsvb@gmail.com 

SPOLOK MÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU OD 25.6.2012