Legislatíva

Oblasť lesného hospodárstva

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 
Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií
Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži
Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu… 
Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi
Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

 

Oblasť poľovníctva

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka

 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti
Zákon 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Vyhláška 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

 

Ostatné zákony

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov
Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Vyhláška 481/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate